نوازادان

بخش نوزادان بیمارستان شفا تبریز 

 

بخش نوزادان در طبقه سوم بیمارستان قرارگرفته و کلیه خدمات اعم از ویزیت نوزادان ،بستری نوزادان نیاز به مراقبت،مانیتورینگ قلبی ،گلوکومتری،پالس اکسی مترو......
مجهز به تخت احیا نوزاد و تجهزات موردنیاز بخش می باشد.