اورژانس

اورژانس بیمارستان شفا

 

اورژانس بیمارستان شفا بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران محترم می باشد